Glanz Medica (Özgür Başkan) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olan Glanz Medica'nın yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için önem arz etmektedir. 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen kişilerin, bu verileri işleyen “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet  sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz

Pazarlama Verisi

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgileriniz 

 

Kişisel verilerim nasıl ve hangi sebeple elde ediliyor?

Glanz Medica olarak kişisel verilerinizi, www.glanzmedica.com adresinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, bizimle olan ilişkiniz kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizi sağlayabilmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amaçları ve kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Glanz Medica olarak kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve ilgili sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama,
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizi resmî kurumlara ve yetkilendirdiğiniz kişilere aktarmak durumunda kalabiliyoruz. 

Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle dijital olarak iletebilirsiniz. 

Başvurularınızın daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak sizlere daha kolay yanıt verebilmemiz adına yapacağınız başvurularda aşağıdaki formu kullanmanızı rica ederiz.

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili kişi başvuru formunu word dökümanı (*.docx) olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.